• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
  • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 3/2017 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν ΠΕ Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει την υπ΄αριθμ. 37517/20-4-2017  ΣΜΕ 3/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,  με έναν -1- Εξωτερικό  Ειδικό Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο  Μηχανικό), για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του Έργου: «RESILIENT EUROPE – European cities joining forces to improve city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ή δίπλωμα οποιασδήποτε ειδικότητας Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

2)Διδακτορικό δίπλωμα, συναφές με το αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών,

4)Εμπειρία τουλάχιστον δύο -2- ετών συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σχετική εμπειρία σε μελέτες αστικής κινητικότητας και συγκοινωνιακές μελέτες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου (ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με το αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εμπειρία μικρότερη των δύο -2- ετών στα ανωτέρω αντικείμενα και τα κύρια τυπικά προσόντα 1 & 3.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως και 3/5/2018.

Υποβολή αιτήσεων από τις 24/4/2017-28/4/2017.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Διάυγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ και έχει επίσης αναρτηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα.

http://thessaloniki.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83-3/

Συνημμένα:

 

Γίνε φίλος του ΣΕΣ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα Ηλεκτρονικά Μηνύματα του ΣΕΣ.

Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
info@ses.gr

Διεύθυνση
Πανόρμου 61, 11524 Αθήνα

Τηλέφωνο
(+30) 210 3640604

Τηλεμοιοτυπία
(+30) 210 3640604

Επισκέπτες

Έχουμε 92 επισκέπτες συνδεδεμένους