• Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ΣΕΣ

Ε.Δ. Τεύχος 164, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 - Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

Ευρετήριο
Ε.Δ. Τεύχος 164, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 2008
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΝΕΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Όλες οι Σελίδες

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές  

(Το εν λόγω κείμενο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cargo Plus (τεύχος Οκτωβρίου 2008) ενώ βασίσθηκε σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από την ίδια, ως εκπρόσωπο του ΣΕΣ, στην Ημερίδα BESTUFS II - Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές: Καινοτομίες και Λύσεις.)  

Μέρος 2ο: Λειτουργική αστική εφοδιαστική αλυσίδα - Ουτοπία ή δυνατότητα;  

Η δραστηριότητα της διανομής στον αστικό χώρο αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο και ταυτόχρονα το πιο σύνθετο τμήμα της συνολικής διαδικασίας μεταφοράς εμπορευμάτων, από τον τόπο παραγωγής ως την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. Εντούτοις, όπως αναλύθηκε σύντομα στο 1ο μέρος του παρόντος άρθρου, στο προηγούμενο τεύχος, παρουσιάζει ιδιαίτερα και διαρκώς εντονότερα προβλήματα , τα οποία αφενός επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία του αστικού χώρου (κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά) και αφετέρου επιδρούν  στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των μεταφορών.

Αρχές και ενδεικτικές προτάσεις για μια λειτουργική αστική εφοδιαστική αλυσίδα  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, που απορρέουν από την αλληλεπίδραση του αστικού χώρου και των δραστηριοτήτων διανομής απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ένας συνολικός σχεδιασμός με συγκεκριμένους στόχους και πρόγραμμα συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες θα εμπεριέχουν κλιμακούμενα και αλληλένδετα μέτρα και δράσεις.  

Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο δράσης, διότι αποτελεί μία ορθολογική βάση για τον προσδιορισμό των αξόνων πολιτικής. Κατόπιν ανά άξονα πολιτικής πρέπει να μελετηθούν και να προταθούν μέτρα που να συνδυάζουν όλες τις πιθανές απαντήσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Όλα τα προαναφερόμενα σίγουρα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης, παρόλα αυτά ο κύριος στόχος, οι βασικοί άξονες  πολιτικής καθώς και κάποια ενδεικτικά μέτρα ανά άξονα πολιτικής αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια [1] .  

Δεδομένων των προβλημάτων των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως αυτά συνοπτικά αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, μπορεί να τεθεί ως κύριος στόχος ο εξορθολογισμός του συστήματος διανομής προϊόντων προς όφελος του κλάδου αλλά και των πολιτών.  

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτούνται αλλαγές και παρεμβάσεις στις κύριες συνιστώσες του συστήματος. Οι συνιστώσες των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, που αφορούν τον δημόσιο τομέα, και έχουν άμεση σχέση με την κυκλοφορία, είναι:

 • Ο σχεδιασμός των συγκοινωνιακών υποδομών
 • Η πολεοδομική οργάνωση και η διάταξη των χρήσεων γης
 • Οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Οι κύριες αυτές συνιστώσες του συστήματος δύνανται να αποτελέσουν τους άξονες πολιτικής για την ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων. Η διανομή εμπορευμάτων μέσα στις πόλεις λοιπόν μπορεί, και πρέπει, να ενταχθεί καλύτερα στον ευρύτερο αστικό σχεδιασμό, με πολιτικές όπως:  

 

(α)   Ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών: ανάπτυξη νέων ή αναδιοργάνωση υφιστάμενων υποδομών για διαλογή και διανομή

(β)   Διαχείριση χρήσεων γης:  οργάνωση/διάταξη των χρήσεων γης (λιανικού εμπορίου, χονδρικού εμπορίου, διοίκησης, υπηρεσιών, κατοικίας), που καθορίζουν τις ροές κυκλοφορίας συνολικά

(γ)   Διαχείριση κυκλοφορίας: «ρυθμιστικές» παρεμβάσεις στην πρόσβαση, την κυκλοφορία, την στάθμευση και το τροχαίο υλικό για διαφοροποίηση στη σύνθεση της κυκλοφορίας και ανακατανομή των φόρτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, που ευνοεί την αποφυγή μεγάλων συμφορήσεων σε ορισμένους άξονες ή περιοχές και παράλληλα διευκολύνει αμέσως ή εμμέσως τις δραστηριότητες διανομής.  

Οι προαναφερόμενοι άξονες πολιτικής είναι αλληλένδετοι.  Η πολιτική στις χρήσεις γης επηρεάζει τη μορφή και τις ανάγκες της πόλης, άρα πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των υποδομών. Συνεπώς τόσο  ο σχεδιασμός, όσο και η ανάπτυξη των έργων υποδομής πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή συμφωνία και αλληλεξάρτηση με τις αντίστοιχες χωροταξικές και πολεοδομικές προβλέψεις και αντιστρόφως οι προβλέψεις αυτές πρέπει να συσχετίζονται κατάλληλα με την ήδη υφιστάμενη υποδομή. Επιπλέον (κι έχει αναγνωριστεί ως η βασική αρχή για την ανάπτυξη κάθε σύγχρονου μεταφορικού συστήματος) η εν γένει σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας και των μεταφορικών συστημάτων είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξή των υποδομών.  

Η εισήγηση των όποιων μέτρων για αύξηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διανομής στον αστικό χώρο οφείλει να βασίζεται στην αναλυτική διερεύνηση και στο συνδυασμό των παραπάνω αξόνων πολιτικής. Εντούτοις, στον Πίνακα I, παρατίθενται κάποια ενδεικτικά και γενικά μέτρα, ανά άξονα πολιτικής.

Πίνακας Ι.  

Άξονες Πολιτικής

Μέτρα

A.    Ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών

1.    Ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων διαλογής-διανομής (city terminals)

για ομαδοποίηση φορτίων (οδικών μεταφορών) διαφορετικών παραληπτών-πελατών διαφορετικών επιχειρήσεων, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις παρυφές  αστικών περιοχών (κοντά σε αυτοκινητόδρομο ή περιφερειακό δρόμο). 

2.    Χρήση χώρου σε τερματικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς και λιμένες, για διαλογή και διανομή (εφόσον βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο)

3.    Χρήση  χώρου σε δημόσιους χώρους στάθμευσης, για διαλογή και διανομή. Ίσως είναι σκόπιμο να εξετασθεί ως υποχρεωτική η διαμόρφωση τέτοιου χώρου σε υπό σχεδιασμό δημόσιους χώρους στάθμευσης

B.    Διαχείριση χρήσεων γης

 

Μάκρο-κλίμακα

1.    Συγκέντρωση δραστηριοτήτων εμπορίου σε επιλεγμένες κομβικές περιοχές αντί της διασποράς τους, στον αστικό χώρο

2.    Αποφυγή μίξης χρήσεων εμπορίου με άλλες (χρήσεις αναψυχής, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες τριτογενούς τομέα)

Μίκρο-κλίμακα

3.    Υποχρεωτική πρόβλεψη χώρου φόρτο-εκφόρτωσης

-        σε κάθε νέα εμπορική χρήση,

-        κατά τη μετατροπή από μια άλλη χρήση σε εμπορική

Γ.  Διαχείριση κυκλοφορίας

1.    Ρυθμίσεις

-        Ιεράρχηση οδικού δικτύου :  καθορισμός οδικών αξόνων που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων διανομής ή η φορτοεκφόρτωση

-        Μεταβολή της χρήσης της οδικής υποδομής/ του διαθέσιμου χώρου παρά την οδό (π.χ. πεζόδρομοι, λεωφορειολωρίδες, ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, προς εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων διανομής

-        Παροχή προτεραιότητας σε φορτηγά οχήματα υψηλής πληρότητας

-        Καθιέρωση μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής σε ζώνες φορτοεκφόρτωσης

-        Επιβολή ωραρίου δραστηριοτήτων διανομής (νυχτερινές ώρες ή εντός ημέρας αλλά εκτός ωρών εργασίας)

2.    Απαγορεύσεις

-        Περιορισμοί κυκλοφορίας  φορτηγών/οχημάτων διανομής:

σε συγκεκριμένες περιοχές ή άξονες κυκλοφορίας , σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας,

ανάλογα με την υφιστάμενη κυκλοφορία (χρήση δυναμικής πληροφόρησης) και

για συγκεκριμένους τύπους/πληρότητα οχημάτων (high load priority)

-        Αποκλεισμός (πλήρης ή μερικός) κυκλοφορίας ΙΧ σε περιοχές με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα

3.    Έξυπνες επιλογές & Τεχνολογία

-        Προώθηση ηλεκτρονικού εμπορίου

-        Χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για

-        Δυναμική πληροφόρηση κυκλοφορίας

-        Αντικατάσταση συγκεκριμένων υπηρεσιών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες π.χ. πληρωμές, παραγγελίες.

  Η εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων, για την βελτίωση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, αποτελεί στην ουσία έναν σχεδιασμό ειδικών απαιτήσεων, γι' αυτό είναι σκόπιμο να εξετασθούν παράλληλα και υποστηρικτικές δράσεις, όπως π.χ.:

-            Απλοποίηση, εναρμόνιση και συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου που αφορά στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (όσον αφορά τους κανόνες κυκλοφορίας),

-            Έλεγχος στην εφαρμογή των μέτρων (αστυνόμευση ή/και παρακολούθηση με ηλεκτρονικά μέσα -κάμερες-),

-            Παροχή οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις όσον αφορά τα έξυπνα συστήματα και την τεχνολογία.

κ.α.  

Επίλογος  

Η αστικοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας συνεχίζεται, έστω και με μικρότερο ρυθμό απ' ό,τι στη διάρκεια των προηγουμένων δεκαετιών. Οι υφιστάμενες πόλεις αποτελούν πλέον το πλαίσιο διαβίωσης της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών, στους οποίους πρέπει να προσφέρεται όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης κάθε είδους. Μεταξύ άλλων παραγόντων, λοιπόν, η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων αλλά και η οικονομία τους εξαρτάται και από τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απαιτήσεις για εξισορρόπηση των αντίρροπων δυνάμεων που δημιουργούνται από τις ανάγκες των εμπορευματικών μεταφορών στις πόλεις και τις απαιτήσεις της υπόλοιπης κυκλοφορίας, αυξάνονται διαρκώς.

Είναι γεγονός ότι η εξεύρεση λύσεων και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων, που απορρέουν από την αλληλεπίδραση του αστικού χώρου και των δραστηριοτήτων διανομής, αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλευρα διαρθρωμένη υπόθεση. Κάτι τέτοιο είναι όμως, παρόλο το βαθμό δυσκολίας, εφικτό και πρέπει να πραγματοποιηθεί, καθώς τα οφέλη θα είναι πολύπλευρα με κυριότερα:

 • την μείωση του κόστους και αύξηση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών διανομής, που αποτελεί τον κύριο παράγοντα ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων logistics,
 • την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των μεταφορών, που συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της πόλης, αλλά κυρίως
 • την εύρυθμη λειτουργία του συνολικού δικτύου της πόλης, με μείωση των αρνητικών επιπτώσεων προς τον πολίτη, είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε είναι περιβαλλοντικές ή κοινωνικές.

Εν τέλει, είναι σαφές πως πέραν της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας που ενέχει το συνολικό εγχείρημα βελτιστοποίησης των διανεμητικών εμπορευματικών δραστηριοτήτων, ο υπό συζήτηση τομέας δεν πρέπει να αποτελεί ένα παραγνωρισμένο κομμάτι στο πλαίσιο της αστικής ζωής, καθώς η συνοπτική αυτή ανάλυση καταδεικνύει πως προφανώς διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην εν γένει βελτίωση της καθημερινότητας στον κορεσμένο αστικό ιστό.

[1] Επισημαίνεται, ότι η ακόλουθη προσέγγιση αφορά ζητήματα που άπτονται της κυκλοφορίας κι όχι ζητήματα δομής της αγοράς των μεταφορών ή λειτουργίας των επαγγελματικών της κλάδων.

 

Αγγελική Κοψαχείλη


Ο ρόλος των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων στην ασφάλεια των μεταφορών  

(Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cargo Plus  (τεύχος Δεκεμβρίου 2008), ενώ βασίζεται σε ομώνυμη εισήγηση που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο, ως εκπρόσωπο του ΣΕΣ, στην Επιστημονική Ημερίδα "Supply Chain Risk Management; ISO28000, TAPA, AEO", που διοργάνωσε το περιοδικό EcoQ στο ξενοδοχείο Holiday Inn στις 2/12/2008.)    

Η ασφάλεια στις μεταφορές είναι σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, θέμα προτεραιότητας. Πλήθος πρωτοβουλιών έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως, αποσκοπώντας στο συνδυασμό των αντικρουόμενων στόχων μιας ασφαλούς, γρήγορης και οικονομικής αλυσίδας μεταφοράς. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελούν τα ISO28000, Authorised Economic Operator (AEO), Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT, Ojah, 2005), International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), and Transported Asset Protection Association (TAPA, TAPA, 2007). Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η απρόσκοπτη και ταχεία συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών φορέων (π.χ. αποστολείς, μεταφορείς, 3PL) αλλά και των δημοσίων φορέων και αρχών (π.χ. τελωνεία). Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ο ρόλος και η αποστολή των τελωνείων φαίνεται να ανα-προσδιορίζεται με άξονα τη διευκόλυνση του εμπορίου, με την παράλληλη προστασία των πολιτών (van Eijk, 2008). Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) έχει ήδη εκσυγχρονίσει τον κώδικα λειτουργίας των τελωνείων, ο οποίος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2009. Αντίστοιχα, μετατίθεται μέρος της ευθύνης στους μεταφορείς, επιβάλλοντας την ανάγκη δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης, με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα που προβλέπονται για «έμπιστους» και «αξιόπιστους» εταίρους (οι βασικές έννοιες δηλαδή των «πράσινων λωρίδων/green lanes", του AEO ή του Αμερικανικού C-TPAT).   

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων προκύπτουν ακριβώς από την ανάγκη αλληλεπίδρασης και συντονισμού διαφόρων επιχειρησιακών εταίρων, με διαφορετικούς στόχους, νοοτροπία και τρόπο λειτουργίας. Τα προβλήματα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής (Antoniou et al., 2007):

 • Διαφορετικό βαθμό διείσδυσης πληροφοριακών συστημάτων (ή εξοικείωσης με αυτά)
 • Χαμηλή συμβατότητα μεταξύ υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων
 • Διαφορετικά πρότυπα, είτε πρόκειται για επίσημα πρότυπα, π.χ. ISO, CEN, είτε για de facto πρότυπα που έχουν προκύψει από επιτυχημένες εφαρμογές
 • Έλλειψη διαλειτουργικότητας ανταλλαγής δεδομένων
 • Έλλειψη ενοποίησης συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η σταδιακή ανάπτυξη των συστημάτων με ενσωμάτωση νέας λειτουργικότητας, αλλά να απαιτούνται εκ βάθρων αναβαθμίσεις.  

Η ασφάλεια και ακεραιότητα της πληροφορίας κατά μήκος της πληροφοριακής αλυσίδας προϋποθέτει ότι όλοι οι "κρίκοι" της αλυσίδας καλύπτονται από ένα ελάχιστο επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων. Συνεπώς, το κόστος απόκτησης, ενσωμάτωσης και χρήσης τέτοιων συστημάτων πρέπει να παραμένει σχετικά χαμηλό ώστε να μην είναι αποτρεπτικό. Ο παράγοντας αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αναλογιστεί κανείς την ανάγκη για μη-αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το πεδίο των ασφαλών εμπορευματικών μεταφορών. Η σημερινή κακή οικονομική συγκυρία αποτελεί ακόμα μια πρόκληση, καθώς η μείωση των περιθωρίων μπορεί να οδηγήσει σε συμβιβασμούς στον τομέα της ασφάλειας και του εκσυγχρονισμού των μεταφορών.  

Μερικά παραδείγματα από την αιχμή της τεχνολογίας  

Η ενσωμάτωση αισθητήρων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε μοναδοποιημένα φορτία επιτρέπει την υλοποίηση εξελιγμένων συστημάτων παρακολούθησης και διασφάλισης της ασφάλειας και της ποιότητας των μεταφορών. Μία τέτοια πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός "ευφυούς εμπορευματοκιβωτίου" (http://www.intelligentcontainer.com/) ως ένα αυτόνομο σύστημα παρακολούθησης φορτίων με ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ευπαθή ή ακριβά προϊόντα). Το πρωτότυπο, το οποίο έχει αναπτυχθεί, ενσωματώνει τεχνολογίες από τα πεδία των αισθητήρων (RFID), δικτύων αισθητήρων, και αυτόνομων λογισμικού  (software agents).    

Εικόνα: Πρωτότυπο intelligent container (http://www.intelligentcontainer.com)    

Εξάλλου, πρωτοβουλίες όπως το ερευνητικό έργο SMART-CM (http://www.smart-cm.eu/), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τo 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) της ΕΕ, αποσκοπούν στην ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών στη βάση μιας αλυσίδας πληροφοριακών συστημάτων που θα επιτρέπουν την άμεση και συνεχή παρακολούθηση της μεταφορικής αλυσίδας, επιτρέποντας την άμεση ανάδραση ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τυχόν ανωμαλίες (π.χ. αύξηση της θερμοκρασίας σε ψυχόμενο εμπορευματοκιβώτιο ή πιθανή παραβίαση εμπορευματοκιβωτίου).  

Στο πλαίσιο του -επίσης χρηματοδοτούμενου από το 7ο ΠΠ- ερευνητικού έργου EURIDICE (http://www.euridice-project.eu/) υλοποιείται ένα σύστημα που θα επιτρέπει την παρακολούθηση μεμονωμένων αντικειμένων κατά την μεταφορά (π.χ. ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου ή ένα κουτί πούρα). Ο στόχος είναι τα προϊόντα να μην είναι απλώς σε θέση να μεταδώσουν κάποια απλή μορφή πληροφορίας (όπως η θέση τους) αλλά να μπορούν να δημιουργούν και να μεταδίδουν πληροφορίες με προστιθέμενη αξία, οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντίληψη της κατάστασης του εμπορεύματος (με κατάλληλο συνδυασμό αισθητήρων και λογισμικού). Η δυνατότητα επεξεργασίας της πληροφορίας τοπικά (στο φορτίο) έχει μεγάλη αξία αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος της πληροφορίας που δημιουργείται από το δίκτυο αισθητήρων που χρησιμοποιούνται σήμερα και τις αυξημένες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες για τη μετάδοση αυτής της πληροφορίας. Το "φιλτράρισμα" της πληροφορίας που δεν έχει αξία (περιγράφει απλά κανονικές συνθήκες λειτουργίας) και η αποστολή μόνο των τμημάτων της πληροφορίας που έχουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιων συστημάτων.  

Οι εξελίξεις αυτές δεν ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, αλλά αποτελούν υλοποιήσιμες λύσεις. Ήδη περιγράφεται και προδιαγράφεται η επόμενη γενιά πληροφοριακών συστημάτων, με τη μεταφορά ακόμα μεγαλύτερης "νοημοσύνης" από τα κεντρικά συστήματα στα πληροφοριακά συστήματα που θα συνοδεύουν τα μεταφερόμενα προϊόντα. Η εξέλιξη αυτή προδιαγράφεται στο πρότυπο του διαδικτύου και κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για ένα "διαδίκτυο των αγαθών" (Internet of things, ITU, 2005). Σίγουρα το μέλλον αναμένεται πολύ ενδιαφέρον, με νέες προκλήσεις και νέες απαντήσεις από τους ερευνητές, τους σχεδιαστές και τους υλοποιητές πληροφοριακών συστημάτων.  

Αναφορές  

1.             Antoniou, C., Gagatsi, E., Tyrinopoulos, Y. (2007), Technological innovation in multimodal freight transport: key to growth and competitiveness, Proceedings of the 1st International Conference "Competitiveness and complementarity of transport modes, perspectives for the development of intermodal transport", University of the Aegean, Chios , Greece

2.             ITU Internet Reports (2005), The Internet of Things. International Telecommunication Union (ITU), Geneva

3.             Ojah, M (2005). Securing and Facilitating U.S. Land Border Trade: A Critical Analysis of the C-TPAT and FAST Programs. Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington , D.C. , January, 2005.

4.             Van Eijk, J. (2008). Authorised Economic Operator. KTL Nederland, presentation given on 18-03-2008, available online: http://healthcare-logistics.org/upload/file/HLFPresentatie19-3.pdf.

 

Κωνσταντίνος Αντωνίου