Δελτίο Τύπου ΣΕΣ για τη δημιουργία Τμημάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού σε Δήμους – 29.12.2010

Ο  Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων προτείνει τη δημιουργία Τμημάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού σε όλους τους Δήμους

Η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στην διοικητική δομή της χώρας επιβάλλει σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την ορθολογική και με ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τη στάθμευση στις πόλεις.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) θέλοντας να συμβάλει στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος αλλά και του προβλήματος της στάθμευσης διατυπώνει με παρρησία τις θέσεις του, επιζητώντας διάλογο, προβληματισμό και γιατί όχι και κριτική στις συγκοινωνιακές επιλογές του παρελθόντος.  Σήμερα είναι πλέον εμφανές σε όλους ότι οι χαμηλού επιπέδου συνθήκες κυκλοφορίας στο αστικό περιβάλλον οφείλονται κυρίως:

1.  στην έλλειψη στρατηγικής και πολιτικής σχεδιασμού για την οργάνωση του συστήματος μεταφορών,

2. στην αποσπασματική μελέτη των κυκλοφοριακών θεμάτων και την αντίστοιχη αποσπασματικότητα στην εφαρμογή τους,

3. στην έλλειψη αστυνόμευσης και

4. στην έλλειψη υποδομών η ύπαρξη των οποίων θα επέτρεπε την ενθάρρυνση προς εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης (ποδηλατόδρομοι, άνετα πεζοδρόμια, επαρκές δίκτυο αστικής συγκοινωνίας κ.ά)

Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας, ο ΣΕΣ θεωρεί κρίσιμη την προώθηση προτάσεων όπως:

  • Πολιτικές για την ορθολογική χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου και ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων, πρόβλεψη χώρων στάθμευσης στην περιφέρεια κυρίως για μετεπιβίβαση, διαμόρφωση τοπικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και ανάπτυξη πυκνού και αποτελεσματικού συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας.
  • Στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας με επαρκές προσωπικό με αρμοδιότητες: τον έλεγχο της στάθμευσης και τη διαχείριση κυκλοφορίας στον αστικό ιστό.
  • Ίδρυση Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας (ανά περιφέρεια), τα οποία θα αξιοποιούν τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση του οδικού δικτύου.
  • Σύνταξη Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας για τις μεγάλες πόλεις και επικαιροποίηση της σε εύλογα χρονικά διαστήματα.
  • Αποτελεσματική Διαχείριση της στάθμευσης (παρά την οδό και ελεγχόμενης) καθώς και περιορισμό, με στόχο την εξάλειψη, της παράνομης στάθμευσης.
  • Προώθηση της κατασκευής χώρων στάθμευσης εκτός οδού, ώστε να καθίσταται δυνατός ο περιορισμός της στάθμευσης παρά την οδό, και έτσι να μπορεί να επιτευχθεί η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για τη χωροθέτηση ποδηλατοδρόμων και λεωφορειολωρίδων.
  • Αναθεώρηση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων.

 Επιπρόσθετα, σε στρατηγικό επίπεδο προτείνεται η ίδρυση ενιαίου φορέα σχεδιασμού και διαχείρισης των κυκλοφοριακών θεμάτων των πόλεων καθώς και σύνταξη στρατηγικού σχεδίου συστήματος μεταφορών για διαφορετικές κατηγορίες πόλεων.

 Προτείνεται λοιπόν με την  ευκαιρία της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», να δημιουργηθούν «Τμήματα Κυκλοφορίας» σε όλους τους Δήμους, με αρμοδιότητες κυκλοφοριακού σχεδιασμού, λειτουργίας οδικών υποδομών και Δημόσιας Συγκοινωνίας, διαχείρισης της στάθμευσης και γενικότερα θέματα σχεδιασμού και χρήσεων γης που αλληλοεπηρεάζονται με τα συστήματα μεταφορών.

 Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican