Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ)

Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) για την πραγματοποίηση των στόχων του αποφάσισε να συνάψει σύμβαση εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου διάρκειας οκτώ μηνών με έναν Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό μεγάλης εμπειρίας με βασικές σπουδές Πολιτικού ή Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού. Ο επιστήμονας αυτός θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 20 ετών στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό σε θέματα πολιτικής και οικονομικής μεταφορών, συγκοινωνιακού σχεδιασμού και σχετικών μελετών, οργάνωσης ή λειτουργίας συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών, διαχείρισης και συντονισμού έργων εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας, και πολύ καλή γνώση του ευρωπαϊκού και εθνικού περιβάλλοντος που διέπει τις μεταφορές προσώπων. Θα πρέπει να έχει άπταιστη γνώση της Αγγλικής και άριστες δυνατότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί ο συνεργάτης/σύμβουλος καθώς και πρόσθετες σπουδές, ιδίως στην Οικονομική επιστήμη ή στις Κοινωνικές επιστήμες θα ληφθούν υπόψη.
Τα αντικείμενα με τα οποία θα ασχοληθεί ο συνεργάτης/σύμβουλος του ΣΑΣΘ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Υποστήριξη του Προέδρου και του Συμβουλίου σε θέματα πολιτικής μεταφορών του ΣΑΣΘ και ετοιμασίας ενός αναλυτικού τριετούς σχεδίου δράσης
 • Συντονισμό των επί μέρους ομάδων έργου που δραστηριοποιούνται στο ΣΑΣΘ με συγκεκριμένα αντικείμενα όπως τα θέματα συνεργασίας του ΣΑΣΘ με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, των έργων ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, κλπ
 • Προώθηση και προβολή του ΣΑΣΘ στα διεθνή fora και παρουσίαση / αξιοποίηση του έργου του ΣΑΣΘ στον Ελληνικό χώρο
 • Συντονισμό και διεύθυνση για την ετοιμασία δύο τουλάχιστον προτάσεων για κοινοτικά ή άλλα ευρωπαϊκά έργα στα οποία θα συμμετέχει το ΣΑΣΘ.
 • Συντονισμό και διεύθυνση για την ετοιμασία τριών τουλάχιστον προτάσεων σε εθνικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, κλπ)
 • Λοιπές δραστηριότητες που αφορούν κατά κύριο λόγο την διεξαγωγή εξειδικευμένων ερευνών και αναλύσεων για θέματα ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών και της συμπεριφοράς των μετακινουμένων.

Ο συνεργάτης/σύμβουλος του ΣΑΣΘ δεν απαιτείται να έχει συνεχή παρουσία στην έδρα του ΣΑΣΘ, θα πρέπει όμως να παρευρίσκεται σε τακτικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τους λοιπούς συνεργάτες του ΣΑΣΘ ώστε να υλοποιείται απρόσκοπτα το έργο του ΣΑΣΘ. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να παρευρίσκεται 5 ημέρες τον μήνα στους χώρους του ΣΑΣΘ και συνολικά στο διάστημα της σύμβασής του θα πρέπει να καλύψει παρουσία ίση με το 25% των εργασίμων ημερών. Τυχόν δαπάνες μετακινήσεων από άλλους προορισμούς εκτός Θεσσαλονίκης, διαμονής στη Θεσσαλονίκη και άλλα έξοδα, επιβαρύνουν τον συνεργάτη/σύμβουλο εκτός των περιπτώσεων που του ζητείται να ταξιδέψει για τις ανάγκες του ΣΑΣΘ. Στην τελευταία περίπτωση οι δαπάνες θα καλύπτονται από το ΣΑΣΘ σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει, κατά φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και συγκεκριμένα:

 • Με τους τίτλους σπουδών και τους τυχόν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών
 • Με το βιογραφικό τους σημείωμα στο οποίο θα πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι θέσεις στις οποίες υπηρέτησαν, τα έργα στα οποία συμμετείχαν καθώς και οι θέσεις ευθύνης που κατείχαν
 • Με τυχόν συστατικές επιστολές από πελάτες/εργοδότες/συνεργάτες
 • Με βάση τη συνέντευξη που θα γίνει με εκπρόσωπο/εκπροσώπους του ΣΑΣΘ

Η αποζημίωση του συνεργάτη συμβούλου θα προσδιορισθεί ύστερα από τη συνεκτίμηση των προσόντων του και κοινή συμφωνία των δύο μερών.
Κατά συνέπεια καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να υποβάλουν μέχρι την 7η Ιουλίου 2010 και ώρα 14:30 τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΣΑΣΘ (Λεωφ. Γεωργ. Σχολής 65, είσοδος 4, ΤΚ. 57001, τηλ.: 2310-483070). Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΣΑΣΘ, www.sasth.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά αρκεί να έχει παραληφθεί μέχρι την 7η Ιουλίου 2010.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας – μέλους της Ε.Ε., με γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 2. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα και να μην διώκονται για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επίσης να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 3. Να είναι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού με εικοσαετή τουλάχιστον εμπειρία από την απόκτηση του διπλώματός και να διαθέτουν την προαναφερθείσα εμπειρία.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλει μαζί με τη σχετική αίτηση και τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (ή άλλο στοιχείο επιβεβαιωτικό σε περίπτωση που δεν είναι Έλληνας πολίτης)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Οποιοδήποτε στοιχείο επιβεβαιώνει τα σχετικά με τις σπουδές και την εμπειρία του
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (όπως ισχύει), ότι όλα τα στοιχεία ή δηλώσεις των υποψηφίων είναι αληθή και ακριβή

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον μετά την εξέταση των δικαιολογητικών τους πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη στα γραφεία του ΣΑΣΘ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αναγράψουν στην αίτησή τους διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Για το ΣΑΣΘ
Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Πρόεδρος

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican