Εσπερίδα IMET – Δελτίο Τύπου post event

Δελτιο Τυπου Ημεριδας με τίτλο “Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη – Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 29 Ιουνίου οι εργασίες της Εσπερίδας με τίτλο «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη – Ο Ρόλος των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ACTIS-Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων». Στην Εσπερίδα μεταξύ άλλων μίλησαν η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και ο κύριος Βασίλειος Καλλιβωκάς, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών.

Κατά την Εσπερίδα, αναδείχθηκε ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πόσο σημαντικός είναι για τη βιώσιμη ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα μας, τόσο λόγω της ιδιαιτερότητας της Ελληνικής εμπορευματικής αγοράς, όσο και σε σχέση με τον όγκο και την ποιότητα του διαθέσιμου οδικού μεταφορικού στόλου.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και Internet of Things (διαδίκτυο των πραγμάτων) παρέχουν μία πολύ μεγάλη ποικιλία ‘σπονδυλωτών’ εφαρμογών που μπορούν να βελτιώσουν το κόστος της οδικής μεταφοράς και το περιβαλλοντικό προφίλ της. Στην προσέγγιση αυτή είναι χρήσιμο να υιοθετηθεί μια ανοιχτή αρχιτεκτονική όπως αυτή που υιοθετήθηκε στην πλατφόρμα ACTIS που θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα σύστημα αλληλοτροφοδοτούμενων εφαρμογών, για την εξυπηρέτηση των σύνθετων και πολλαπλών αναγκών του σύγχρονου Logistician και Μεταφορέα.

Η προσέγγιση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση “off-the-shelf» (έτοιμων) εφαρμογών που είναι δύσκολο να παραμετροποιηθούν με τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες της αγοράς. Το ACTIS αποτελεί τη βασική εφαρμογή πρακτόρευσης φορτηγών οχημάτων και φορτίων, με στόχο στο επόμενο διάστημα να κτιστεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην οδική μεταφορά.

Επιγραμματικά, κατά τις θεματικές ενότητες της Εσπερίδας αποτυπώθηκαν οι εξής θέσεις:

Κύκλος Α: Η Οδική Εμπορευματική Μεταφορά στην Ελλάδα: Συμβολή στην Ανάπτυξη – Προβλήματα, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου των οδικών μεταφορών έχουν επιδεινωθεί, ως αποτέλεσμα της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. Η ανάπτυξη στοχευμένης στρατηγικής επιλογών συνολικά για την εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τη βιωσιμότητα της οδικής μεταφοράς, παρά τη δυσμενή παρούσα συγκυρία. Η αξιοποίηση των θαλάσσιων πυλών εισόδου της Χώρας στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να έχει αποφασιστική σημασία, αρκεί να επιτευχθούν συνέργειες που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί. Παράλληλα,

ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης είναι ίσως περισσότερο αποφασιστικός στην παρούσα συγκυρία, τόσο από κανονιστική, όσο και από ελεγκτική άποψη (π.χ. υποκλοπή έργου ΦΔΧ από ΦΙΧ και αλλοδαπά οχήματα). Η σταδιακή ανάπτυξη «συστάδων» (clusters) είναι απαραίτητη για την επίτευξη συνεργειών και στην οδική μεταφορά, όποια και αν είναι η επιτυχία τους μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Κύκλος Β: Διαρθρωτικές Εξελίξεις στην Αγορά Εφοδιαστικής και Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

Υπάρχει ανάγκη ώστε ο κλάδος της οδικής μεταφοράς να αποκτήσει ποιοτικό πλαίσιο λειτουργίας που θα της επιτρέψει να οργανωθεί με γνώμονα την αξιοποίηση ευκαιριών, όπως π.χ. κάνει ο κλάδος του τουρισμού. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων μεταφοράς μπορεί να οδηγήσει σε ελκυστική εικόνα και ανάπτυξη της οδικής μεταφοράς στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης “end-to-end” της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η δικτύωση και η συνεργασία στην οδική μεταφορά – με τη βοήθεια και της τεχνολογίας – έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στο κόστος, όσο και στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η γενική αυτή διαπίστωση μπορεί και πρέπει να τύχει πρακτικής εφαρμογής και απόδειξης στη Χώρα μας.

Κύκλος Γ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου και Φορτίου στις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές: Γενικό Πλαίσιο και η πλατφόρμα ACTIS

Υπάρχει ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της οδικής μεταφοράς, αλλά και της πολυτροπικής μεταφοράς καθώς και της Εφοδιαστικής γενικότερα. Επίσης, υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα αυτό, που δείχνει τόσο την ανάγκη της αγοράς για ανάλογες λύσεις. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η επιρροή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρηματικές διαδικασίες αυξάνεται σταδιακά.

Σχετικά με τον Διοργανωτή

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα, η διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας και η εκπροσώπηση της χώρας στα διάφορα συναφή με το αντικείμενό του Ινστιτούτου fora.

Σχετικά με το Έργο

Το έργο «ACTIS-Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και

Μακεδονίας-Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»- Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011- Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς».

Υπεύθυνος Διοργάνωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βασίλης Καφίρης

Μπούσιας Επικοινωνίες

210.66.17.777 (εσωτ.132)

69.46.23.23.33

vkafiris@boussias.com

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican