Θέση εργασίας ερευνητή – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENIRISST – Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές και Logistics» με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου ανήρτησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας για ένα/μία (1) υπότροφο/η Υποψήφιο/α Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης μεταφορικής συμπεριφοράς με τη χρήση προτύπων προσομοίωσης δραστηριοτήτων (agent-based activity modelling).

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Οικονομολόγου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής με ειδίκευση στις Μεταφορές. [απαιτούμενο]
 • Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με πρότυπα προσομοίωσης (agent-based) ή σχετικό με προσομοίωση μεταφορικών συστημάτων. [απαιτούμενο]

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της ανάλυσης μεταφορικής συμπεριφοράς και τη χρήση οικονομετρικών προτύπων. [Μέγιστη βαθμολογία: 20]
 • Μία (1) δημοσίευση [10]
 • Δύο (2) ή τρεις (3) δημοσιεύσεις [15]
 • Από τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις και άνω [20] · Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των μεταφορών [Μέγιστη βαθμολογία: 20]
 • Εμπειρία έως και ένα (1) έτος [10]
 • Εμπειρία από ένα (1) έτος και άνω [20]
 • Τουλάχιστον Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας [Μέγιστη βαθμολογία: 20]
 • Πολύ καλή (Γ1) [10]
 • Άριστη (Γ2) [20]

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican