4ο Ετήσιο Εθνικό Συνέδριο για θέματα Προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών, 23-24 Ιουνίου

Στο πλαίσιο του έργου «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας – ΕΥΖΣ »,  το οποίο συντονίζεται από το ΚΕΜΕΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) διοργανώνεται την 23η και 24η Ιουνίου 2021, το 4ο Ετήσιο Εθνικό Συνέδριο για θέματα Προστασίας των Κρίσιμων Υποδομών, το οποίο αυτή τη χρονιά θα υλοποιηθεί διαδικτυακά.  Θεματικό αντικείμενο του Συνεδρίου είναι το νέο περιβάλλον ασφάλειας και  προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (ΥΖΣ) στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών στην Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος του ΣΕΣ, Π. Παπαντωνίου, θα αναφερθεί στην ασφάλεια Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του Τομέα των Μεταφορών

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου (23 Ιουνίου 2021) θα παρουσιαστούν οι δράσεις για την προστασία των Υ.Ζ.Σ. όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και τα αποτελέσματα που έχει πετύχει το ΚΕΜΕΑ με τη συνεργασία των διαχειριστών και λειτουργών των υποδομών καθώς και των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών από το χώρο της εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Την δεύτερη ημέρα (24 Ιουνίου 2021) θα παρουσιαστούν Ευρωπαϊκά Τεχνολογικά έργα σε θέματα προστασίας των κρίσιμων υποδομών, θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας που θα αντικαταστήσει την Οδηγία 114/2008 για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών. Το Συνέδριο θα κλείσει με ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων που θα συμμετάσχουν για τις προοπτικές αξιοποίησης και οργάνωσης της κοινότητας επαγγελματιών για θέματα ασφάλειας και προστασίας των Υ.Ζ.Σ. στην Ελλάδα. Το συνέδριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών, λειτουργούς και υπεύθυνους ασφάλειας Υποδομών Ζωτικής Σημασίας, κυρίως από τον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, ενώ έχουν κληθεί να το παρακολουθήσουν εκπρόσωποι από όλους τους τομείς υποδομών που περιλαμβάνει το σχέδιο της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, καθώς και εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων και οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που εμπλέκονται στην προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας (δημόσιοι φορείς ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων).

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο στο παρακάτω link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVlZWE1MDEtZmViOC00NWY2LWE4NzgtN2I2YWE2OThjZjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229bc9b3bb-5f4f-4fe4-a06d-369650f0589a%22%2c%22Oid%22%3a%229f13dd02-1908-4e97-8273-c775a37d3ca8%22%7d

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican