Αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου

Αντικείμενο της επιστήμης του συγκοινωνιολόγου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η οργάνωση και η διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και μεταφορών σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και υπερεθνική κλίμακα. Η μελέτη διαφόρων στοιχείων αυτών των συστημάτων εντοπίζεται στη θεώρηση της λειτουργικότητας των τεχνικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών τους, όσο και στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους μέσα στο γενικότερο συγκοινωνιακό σύνολο.Τα συγκοινωνιακά συστήματα που εντάσσονται στους τομείς δραστηριότητας του κλάδου περιλαμβάνουν ειδικότερα:

 • Συστήματα κυκλοφορίας και μεταφορών εντός και εκτός του πλαισίου των ρυθμιστικών σχεδίων πόλεων και των χωροταξικών σχεδίων ευρύτερων περιοχών.
 • Μεμονωμένα συγκοινωνιακά τμήματα, όπως π.χ. οδικές αρτηρίες, κυκλοφοριακοί κόμβοι, σταθμοί μεταφορικών μέσων, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.
 • Συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, δηλαδή μονοδρόμων, σήμανσης, φωτεινής σηματοδότησης καθώς και πεζοδρόμησης περιοχών.
 • Αστικά ή υπεραστικά συστήματα, ιδιωτικών και δημόσιων, επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών (οδικά,σιδηροδρομικά, ακτοπλοϊκά -θαλάσσια, ποτάμια, αεροπορικά).
 • Συστήματα ρύθμισης και ελέγχου στάθμευσης των οχημάτων.
 • Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών.
 • Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Καθώς ο τομέας των μεταφορών εντάσσεται μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας και άλλων τομέων, ο συγκοινωνιολόγος εμπλέκεται στη σύνδεση των τομέων μεταξύ τους με την εκπόνηση:

 • Αναλύσεων πάνω στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών.
 • Τεχνικο-οικονομικών μελετών αξιολόγησης και επιλογής εναλλακτικών λύσεων του συστήματος ή στοι χείων του συστήματος των μεταφορών.
 • Μετρήσεων και ερευνών που σχετίζονται με μελέτες κυκλοφορίας και μεταφορών και κωδικοποίησης των αποτελεσμάτων.
 • Σεμιναρίων και μαθημάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση και προαγωγή της τεχνογνωσίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του κλάδου.
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican