Επιτροπές

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών που στοχεύει στον τεκμηριωμένο καθορισμό των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή συμμετοχή των μελών στις δράσεις του.
Οι Επιτροπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

  • Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι Θεματικές Επιτροπές, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριμένη ομάδα αντικειμένων που άπτονται της ενασχόλησης των μελών του ΣΕΣ.
  • Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι Επιτελικές Επιτροπές, οι οποίες και εστιάζουν στην άμεση υποβοήθηση των δράσεων του ΔΣ του ΣΕΣ.

Θ1: Κινητικότητας
περισσότερα
Θ2: Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics
περισσότερα
Θ3: Ασφάλειας Μεταφορών
περισσότερα
Θ4: Ενέργειας και Περιβάλλοντος
περισσότερα
Θ5: Αεροπορικών Μεταφορών
περισσότερα
Θ6: Θαλασσίων Μεταφορών
περισσότερα
Ε1: Έρευνας
περισσότερα
Ε2: Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης
περισσότερα
Ε3: Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
περισσότερα