Καταστατικό

Το καταστατικό του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) αποτελείται από τα ακόλουθα άρθρα:

 • Άρθρο 1: Επωνυμία – Έδρα
 • Άρθρο 2: Σκοποί
 • Άρθρο 3: Αντικείμενο του κλάδου
 • Άρθρο 4: Ορισμός Μελών
 • Άρθρο 5: Όργανα Διοικήσεως
 • Άρθρο 6: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως
 • Άρθρο 7: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
 • Άρθρο 8: Λειτουργία Γενικής Συνελεύσεως
 • Άρθρο 9: Διοικητικό Συμβούλιο
 • Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
 • Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 • Άρθρο 12: Ελεγκτική Επιτροπή
 • Άρθρο 13: Πόροι και Περιουσία
 • Άρθρο 14: Διάλυση του Συλλόγου
 • Άρθρο 15: Τροποποίηση Καταστατικού

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican