Θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προκηρύξει 2 θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το αντικείμενο του συγκοινωνιολόγου.

Οι θέσεις αφορούν την υλοποίηση 2 χρηματοδοτούμενων, Ευρωπαϊκών έργων που συμμετέχει ο Δήμος. Τα έργα είναι τα MOMENTUM (https://h2020-momentum.eu/) 2050 CliMobCity (https://www.interregeurope.eu/2050climobcity/).

Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, με ισχύ έως το πέρας τους (ετήσια ανανέωση).

Πληροφορίες για τις θέσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΘ (https://thessaloniki.gr/), στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και πιο συγκεκριμένα,

για το έργο MOMENTUM εδώ:

και για το έργο 2050 CliMobCity εδώ:

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican