Οι Θέσεις του ΣΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, παρεμβαίνει συστηματικά στο έργο της Πολιτείας, προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενό του, με βάση τις αρχές του συγκοινωνιακού σχεδιασμού και την πλούσια διεθνή εμπειρία, και με γνώμονα το τρίπτυχο αποτελεσματικότητα – ασφάλεια – περιβάλλον, το κοινωνικό συμφέρον και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Promo Video ΣΕΣ


Video απολογισμού ΣΕΣ 2020 - 2024


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican