Οι Θέσεις του ΣΕΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, παρεμβαίνει συστηματικά στο έργο της Πολιτείας, προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενό του, με βάση τις αρχές του συγκοινωνιακού σχεδιασμού και την πλούσια διεθνή εμπειρία, και με γνώμονα το τρίπτυχο αποτελεσματικότητα – ασφάλεια – περιβάλλον, το κοινωνικό συμφέρον και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι θέσεις του ΣΕΣ για την Προστασία του Περιβάλλοντος από την Κατασκευή & Λειτουργία Συγκοινωνιακών Έργων – Ιούνιος 2011

Οι μεταφορές στην σύγχρονη εποχή αποτελούν έναν από τους βασικότερους τομείς της οικονομίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάπτυξη σύγχρονων, αποτελεσματικών, ασφαλών και φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορικών συστημάτων αποτελεί μία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία συχνότατα καλείται να ικανοποιήσει αντίθετους επιμέρους στόχους. Το 2007 κατασκευάσθηκαν συνολικά σε όλο τον κόσμο 130εκ. ποδήλατα και 52εκ. αυτοκίνητα, ενώ τα τελευταία 40 χρόνια η παραγωγή των αυτοκινήτων διπλασιάστηκε και αυτή των ποδηλάτων τετραπλασιάστηκε! Παράλληλα, στο Παρίσι υπάρχουν ήδη 33χλμ. λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων, καθώς και πάνω από 310 χλμ. οδικού δικτύου, όπου το ποδήλατο συνυπάρχει με τα άλλα οχήματα, ενώ στην Ολλανδία το 20% περίπου του συνολικού οδικού δικτύου είναι ειδικές λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων. Αυτές είναι μερικές θετικές εξελίξεις, που δίνουν ελπίδα για την έκβαση της μάχης ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη και για την εξασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης και αναβάθμισης του αστικού ακουστικού τοπίου, στα πλαίσια ενός συστήματος βιώσιμης κινητικότητας, που τόσο ανάγκη έχουν τα σημερινά αστικά κέντρα.
Λήψη

Οι Θέσεις του ΣΕΣ για την Προώθηση των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα – Φεβρουάριος 2011

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) με συνεχή παρουσία στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της χώρας τα τελευταία 35 χρόνια, έχει επανειλημμένα αναλύσει και παρουσιάσει τα συγκοινωνιακά προβλήματα της χώρας και τις γενεσιουργές αιτίες τους και έχει επανειλημμένως υποβάλλει μέσω των θέσεων του πληθώρα προτάσεων για την άμβλυνση ή και την επίλυση τους. Επιπλέον ο ΣΕΣ, παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στην τεχνολογία οι οποίες επηρεάζουν και τον τρόπο που μετακινούνται οι πολίτες σήμερα έχει αναγνωρίσει το ρόλο που παίζουν τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών («Intelligent Transport Systems» – «ITS») στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες του εξωτερικού και έχει συστήσει ειδική επιτροπή για την προώθηση των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα. Η επιτροπή συνεργάζεται με τον Ελληνικό Οργανισμό για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas.
Λήψη
Οι Θέσεις του ΣΕΣ για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις – Νοέμβριος 2010

Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται, αφού η αύξηση της προσφοράς (νέοι δρόμοι, ΜΜΜ, στάθμευση κ.λπ.) είναι μικρότερη από την αύξηση της ζήτησης (νέα αυτοκίνητα, αύξηση πληθυσμού, δραστηριοτήτων και κινητικότητας) και αναμένεται να χειροτερεύσουν δραματικά στο άμεσο μέλλον αν δεν ληφθούν μέτρα αφενός καλύτερης διαχείρισης του υφιστάμενου οδικού δικτύου και αφετέρου περιορισμού της χρήσης του ΙΧ και ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών (του ΙΧ) μέσων μετακίνησης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιείται αναδιοργάνωση του διοικητικού χάρτη της χώρας με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του “Καλλικράτη”, οπότε και προκύπτουν λιγότερο εξαρτημένες απ’ την κεντρική διοίκηση Περιφέρειες και λιγότεροι αλλά μεγαλύτεροι Δήμοι με ευρύτερες αρμοδιότητες, ο ΣΕΣ θεωρεί σκόπιμη τη συνδρομή του με το συμβουλευτικό και επιστημονικό του ρόλο, ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει από τη θέληση στην εφαρμογή δίνοντας σαφείς στόχους και κατευθύνσεις για μια κινητικά βιώσιμη πόλη.
Λήψη
Προτάσεις Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την δημιουργία Μητροπολιτικών Οργανισμών Πολεοδομίας και Μεταφορών – Δεκέμβριος 2010

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων [ΣΕΣ], καταθέτει την πρότασή του για τη δημιουργία Μητροπολιτικών Οργανισμών Πολεοδομίας και Μεταφορών (ΜΟ), κατ’ αρχήν στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, υπό την εποπτεία των αντίστοιχων Περιφερειών, με αρμοδιότητες σε θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κυκλοφορίας και Δημόσιας Συγκοινωνίας και στόχο την ενιαία αντιμετώπισή τους. Σε επόμενο στάδιο θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η επέκταση των ΜΟ, είτε και σε μικρότερες πόλεις, είτε και στο σύνολο της γεωγραφικής αρμοδιότητας κάθε Περιφέρειας.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική των ΜΟ, που αναλύεται στο κείμενο αυτό, χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την περίπτωση της Αθήνας (ΜΟΑ), που είναι και η πιο σύνθετη.
Λήψη
Οι Θέσεις του ΣΕΣ για την τροποποίηση του Ν. 3316/2005 – Οκτώβριος 2010

Την τρέχουσα περίοδο το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) προωθεί τροποποιήσεις στον Νόμο Περί Αναθέσεων Μελετών (Ν. 3316/2005). Ο διάλογος στο Υπουργείο πραγματοποιείται κυρίως με τους θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς (ΤΕΕ, ΣΕΓΜ), αλλά στα πλαίσια αρχικής διαβούλευσης διαβιβάστηκε πρόσκληση και στον ΣΕΣ το σχετικό τροποποιητικό κείμενο, με διάθεση να εκφρασθούν απόψεις και από την πλευρά του Συλλόγου. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΣ κ. Μ.Καρλαύτης ανέλαβε επείγουσα πρωτοβουλία και διαμόρφωσε κείμενο αρχών και θέσεων κάνοντας ταυτόχρονα επαφές με το ΤΕΕ και τον ΣΕΓΜ. Επιπλέον συζητήθηκε το θέμα μεταξύ των μελών του ΔΣ και στην θεματική συνάντηση (30 Οκτωβρίου 2010) στο ΥΠΟΜΕΔΙ ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Βασίλη Χαλκιά και τον πρώην Πρόεδρο κ. Κ. Ηλιόπουλο. Στην συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Σύλλογοι Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Χωροτακτών, Γεωλόγων, Πληροφορικής. Κατά την ενημέρωση, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου περιέγραψαν την πρόθεση να εισαχθούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Υποχρέωση εμπλοκής και Ελεγκτή Μηχανικού (checker) για τον έλεγχο των μελετών, ο οποίος Ελεγκτής θα είναι και αυτός μελετητής.

2. Συμμετοχή Κατασκευαστή (ΜΕΚ) για την επιβεβαίωση ότι η μελέτη οδηγεί σε κατασκευάσιμο Έργο

3. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, ενώ παράλληλα συζητείται το θέμα βαρύτητας τεχνικής αξιολόγησης.

Το Υπουργείο ενημέρωσε ότι το σχέδιο μετά τις όποιες τροποποιήσεις υποστεί θα τεθεί πλέον σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για να προωθηθεί εντός του έτους στην Βουλή.
Λήψη
Οι Θέσεις του ΣΕΣ για την Ένταξη της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία – Οκτώβριος 2010

Κατά την διαβούλευση που πραγματοποιείται με την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) ο ΣΕΣ εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Βασίλη Χαλκιά. Ήδη έχουν γίνει δύο συναντήσεις στο Υπουργείο και οι δύο με την παρουσία, του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, του τ. Υφυπουργού Μεταφορών Ν. Σηφουνάκη και του Γ. Γραμματέα Μεταφορών κ. Θ. Τσιόκα. Στη δεύτερη συνεδρίαση το θέμα αφορούσε στην ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία ενώ στην επικείμενη τρίτη συνεδρίαση (στην οποία θα παραβρεθεί ως νέος Υφυπουργός Μεταφορών ο συνάδελφος κ. Σπύρος Βούγιας) το θέμα αφορά στην οδική ασφάλεια στον Αστικό Χώρο. Προ της 2ης και της 3ης συνάντησης υποβλήθηκαν εγγράφως οι θέσεις του ΣΕΣ για τα παραπάνω θέματα, οι οποίες επεξεργάστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή (Οδικής Ασφάλειας) ενώ ο συντονισμός μεταξύ της επιτροπής και του ΔΣ έγινε από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Μ. Καρλαύτη (σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Επιτροπών του ΣΕΣ).
Λήψη