Νέο ΔΣ Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – IntelligentTransportSystems – ITSHellas, μετά από την 1η τακτική Γενική Συνέλευση, στις 21 Ιανουαρίου 2010,  εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Βασίλειος Μιζάρας (INFOTRIP S.A.)
Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Ράπτης (E-TRIKALA S.A.)
Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Αμδίτης (ΕΠΙΣΕΥ)
Ταμίας: Κωνσταντίνος Χανιώτης (TELENAVIS HELLAS S.A.)
Μέλος: Γεωργία Αυφαντοπούλου (Ι.ΜΕΤ.)
Μέλος: Απόστολος Μπιζάκης (TREDIT S.A.)
Μέλος: Γεώργιος Εμμανουηλίδης (DENCO S.A.)

Η ITS Hellas (http://www.its-hellas.gr, επικοινωνία: secretary@its-hellas.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, με στόχο την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη Ελληνικών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών προς όφελος της αποτελεσματικότητας των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών. Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport Systems-ITS) είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμοσμένων στον τομέα των μεταφορών με στόχο την αποδοτικότερη ασφαλέστερη και οικονομικότερη, κυκλοφορία ατόμων ή εμπορευμάτων.

Υφιστάμενα μέλη της ITS Hellas είναι Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ως κοινό χαρακτηριστικό έχουν την ενασχόληση τους με τις ευφυείς μεταφορές στον Ελληνικό χώρο, ενώ κάθε φορέας με ενδιαφέρον σε ευφυείς μεταφορές μπορεί να αιτηθεί την συμμετοχή του στην ITS Hellas.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ελπίζει να οδηγήσει την ITS Hellas, δύο χρόνια μετά την ίδρυση της, στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ευρεία διάδοση, και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και μεθόδων Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS), στην καθημερινότητα της χώρα μας.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican