Σεμινάριο στη Δυναμική προσομοίωση και τον έλεγχο της Κυκλοφοριακής ροής

Σεμινάριο στη Δυναμική προσομοίωση και τον έλεγχο της Κυκλοφοριακής ροής διοργανώνεται διαδικτυακά, το διάστημα 8-19 Φεβρουαρίου 2021, από τον καθηγητή κ. Μάρκο Παπαγεωργίου.
Scope
The design, analysis, implementation and evaluation of Intelligent Transportation Systems (ITS) requires good knowledge of traffic flow modelling and control techniques as well as of powerful methodologies from the areas of optimisation, automatic control, networks and dynamic systems. The purpose of this intensive course (10 half-days) is to cover the basic theory, methods and tools necessary for efficient design of ITS on road and freeway networks. After a basic introduction to dynamic systems and control, the course continues with traffic flow modelling and validation issues, the modelling of traffic networks, dynamic traffic assignment and simulation tools. Measurement devices and estimation problems in traffic networks, including automatic incident detection and OD estimation, are presented and discussed. The state-of-the-art techniques in freeway traffic control, road traffic control and integrated traffic control, employing ramp metering, signal control, variable speed limits and route guidance, along with several field-implemented case studies are presented. Emerging and future prospects and challenges related to vehicle automation and communication systems are discussed. Brief accounts of some optimisation, control and estimation techniques are provided. Some 50 exercises are delivered for consolidation of the provided knowledge. Written materials, including all utilized slides, are provided in electronic form.
Who Should Attend

Graduate students, faculty members, engineers, researchers, consultants, and government employees who are interested in improving their understanding of advanced traffic flow modelling and control tools and in becoming familiar with their application in ITS.

Fee: 1.700 € (for graduate students: 1.300 €)
(20% reduction is granted in case of more than one participation from the same institution)


For more information

For more information (Detailed Course Contents, About the Lecturer, Registration Form, Evaluation of Previous Courses), please visit the site: http://www.dssl.tuc.gr/en/shortcourse/ShortCourseAnnouncement.pdf or email shortcourse1@dssl.tuc.gr  or contact