Στο δίκτυο Econnecting του προγράμματος URBACT συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Μάνης

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης επελέγει και συμμετέχει στο διακρατικό Δίκτυο Econnecting, στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT.

Το URBACT είναι το πρόγραμμα της Ε.Ε. που έχει ως αντικείμενο τη διακρατική δικτύωση εταίρων με στόχο τη διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών για την αστική αναζωογόνηση στα κράτη-μέλη.

Στο δίκτυο Econnecting μετέχουν ως εταίροι Δήμοι από την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, το Μαυροβούνιο και ο Δήμος Δυτικής Μάνης από την Ελλάδα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις.

Το αντικείμενο του Δικτύου Econnecting είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς διασύνδεσης μεταξύ των οικισμών των αγροτικών περιοχών και των αστικών κέντρων του κάθε Δήμου, με στόχο τη λειτουργική διασύνδεση αγροτικού και αστικού χώρου και την άρση των φαινομένων απομόνωσης.

Το Δίκτυο Econnecting εστιάζει σε λύσεις κινητικότητας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο της δημιουργίας «περιοχών των 30’» (30 minutes territories).

Ο στόχος του δικτύου είναι να οδηγήσει σε διαμόρφωση συμπεριληπτικών, ολοκληρωμένων, ψηφιακών και περιβαλλοντικών στρατηγικών λειτουργικής διασύνδεσης των αστικών με τις αγροτικές περιοχές, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας, των κατοίκων, των επαγγελματιών στον από κοινού σχεδιασμό κλιματικά ανθεκτικών οικισμών.

Επίσης, μέσω του δικτύου θα προωθηθούν πρακτικές κυκλικής οικονομίας, πράσινων κοινοτήτων με στόχο να επιτευχθεί μια ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις ανάπτυξη, η οποία θα ενσωματώνει υπηρεσίες και εφαρμογές έξυπνης πόλης και εξασφάλισης της προσβασιμότητας και της εγγύτητας, ώστε να επιτυγχάνεται βιώσιμη κινητικότητα.

Στο πλαίσιο και στους κύριους στόχους του δικτύου είναι η διατύπωση προτάσεων για πιο ελκυστικά οικιστικά σύνολα, για κοινότητες ευαισθητοποιημένες απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, που θα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες στα άτομα με μειωμένη κινητική ικανότητα.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican