Έρευνα ερωτηματολογίου στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής

Στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής που εκπονείται στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διερευνάται ο αντίκτυπος των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στις αποφάσεις για μετακινήσεις και αστική κινητικότητα. Η εξάπλωση της νόσου COVID-19 οδήγησε στη δημιουργία ενός ψηφιακού ερωτηματολογίου με σκοπό να διερευνήσει τις επιλογές των μετακινούμενων μετά την κοινοποίηση μηνυμάτων και πληροφορίας που στοχεύει στη μείωση συνωστισμού για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε υποθετικά σενάρια μετακινήσεων μετά τη λήψη πληροφορίας που κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός φορέα που σχετίζεται με τις βιώσιμες αστικές μετακινήσεις.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα βοηθούσε σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε εδώ:

https://www.surveymonkey.com/r/J68QJF2

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί από 5 έως 12 λεπτά.

Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου TTLog του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican