Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο AdriaticMoS

 

                                                                                  

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του ΕΜΠ με τίτλο «AdriaticMoS – Ανάπτυξη Συστήματος Θαλασσίων Διαδρόμων στη Περιοχή της Αδριατικής» – κωδικός προγράμματος 63185200, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Αδριατικής (IPA CBC Adriatic) 2007-2013 και εθνικούς πόρους, και που έχει αναλάβει ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Τσαμπούλα, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με ανάθεση έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως εξής:

• 1-2 Διπλωματούχους Μηχανικούς, με πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εφαρμογή συστημάτων συνδυασμένων και θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα στα πλαίσια έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• 1 άτομο για τεχνική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη στις δράσεις του έργου με 3ετή σχετική εμπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή επιτροπή

Επιπλέον απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, καθώς και κατοχή Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π.) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης των υποψηφίων, μπορεί να ζητηθούν θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α), εάν οι τίτλοι Σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη όπου θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία και η ανάληψη ευθυνών.

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού (κτίριο Οικονομικών Υπηρεσιών – 2ος όροφος) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση ως την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012, στην παρακάτω Διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
15780 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Στο Φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ AdriaticMoS -Ανάπτυξη Συστήματος Θαλασσίων Διαδρόμων στη Περιοχή της Αδριατικής -Ε/Υ: Καθηγητής Δ. Τσαμπούλας»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου Καθηγητή Δ. Τσαμπούλα, τηλέφωνο 210-7721367 ή στο email: dtsamb@central.ntua.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο AdriaticMoSΛήψη
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican