Ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού έργου INNOTRANS, Οκτώβριος 2021

Το έργο «Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των Περιφερειών στις μεταφορές (INNOTRANS)» (www.interregeurope.eu/innotrans/) , συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe. Στόχος του είναι η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας σε κάθε περιοχή που συμμετέχει στο έργο από την Αγγλία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ρουμανία.  Έλληνας εταίρος του έργου είναι η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) η οποία ολοκλήρωσε την 1η φάση του έργου τον Δεκέμβριο του 2019 με την έγκριση του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης από την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Στα επόμενα 2 χρόνια, που αποτέλεσαν τη 2η φάση του έργου με λήξη τον Δεκέμβριο του 2021, η ΠΚΜ κλήθηκε να υιοθετήσει δράσεις και πρακτικές για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Οι δράσεις που προτάθηκαν από την ΕΟΣΜ/ΑΠΘ στοχεύουν στην εξασφάλιση συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας εντός του οικοσυστήματος καινοτομίας στις μεταφορές της ΠΚΜ μέσω:

  • Της διευκόλυνσης της επικοινωνίας μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων μερών για την καινοτομία στις μεταφορές και
  • Της ολοκληρωμένης χαρτογράφησης και αναλυτικής περιγραφής των βασικών εμπλεκόμενων μερών καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών.
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican