Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες

Το ΣΑΣΘ, προκειμένου να υλοποιήσει ευρωπαϊκά έργα του Προγράμματος INTERREG IVC, που έχει αναλάβει ως μέλος ευρύτερων ευρωπαϊκών κοινοπραξιών (EPTA: European Model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability, ECOTALE: External Costs of Transport and Land Equalisation), προτίθεται να δημιουργήσει μητρώο εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών με σκοπό να τους αναθέτει την υλοποίηση συγκεκριμένων αντικειμένων ανάλογα με την εξειδίκευσή τους (Απόφαση Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 225/05.03.2012)

Καλεί κατά συνέπεια επιστήμονες που πληρούν τα προσόντα μιας από τις ακόλουθες κατηγορίες να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το ΣΑΣΘ:

Α) Συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί, 3ετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα: δημόσιων επιβατικών μεταφορών, συγκοινωνιακού σχεδιασμού ή προσομοίωσης κυκλοφορίας με εξειδικευμένο λογισμικό, υποστήριξης μελετών ή έργων συναφούς αντικειμένου.

Β) Συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί, 6ετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας σε δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές: ειδικότερα σχεδιασμού συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών, μελετών σκοπιμότητας μεταφορικών συστημάτων, διαχείρισης κινητικότητας και αξιολόγησης συστημάτων μεταφορών

Γ) Συγκοινωνιολόγοι μηχανικοί, 12ετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας σε τρία τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και ειδικότερα σχεδιασμού συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών, μελετών μεταφορικών συστημάτων σταθερής τροχιάς, αξιολόγησης συστημάτων μεταφορών και ποιότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες επιπλέον ελάχιστες προϋποθέσεις:

1. Να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ
2. Να γνωρίζουν άπταιστα την ελληνική και αγγλική γλώσσα – θα συνεκτιμηθεί γνώση σε περίπτωση ισοβαθμίας η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών
3. Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας-Πολεοδομίας / Περιφερειακής Ανάπτυξης ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού (για τις κατηγορίες Α-Γ) – θα συνεκτιμηθεί τίτλος σπουδών οικονομικών επιστημών
4. Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο Συγκοινωνιολόγου, όπως Σχεδιασμού Μεταφορών, Οργάνωσης και Διαχείρισης Συστημάτων Μεταφορών, κλπ (για τις κατηγορίες Α-Γ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:

1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο του ΣΑΣΘ
2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως ισχύει, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση σχετικής αίτησης του ΣΑΣΘ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ως άνω στοιχεία μέχρι την 20 Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00 μμ στις εγκαταστάσεις του ΣΑΣΘ (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, είσοδος 4, ΤΚ 57001) είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά. Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΣΑΣΘ (τηλ: 2310 483070, φαξ: 2310 483071, email: info@sasth.gr).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Βαθμολογία πανεπιστημιακού διπλώματος (20%)
2. Βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (20%)
3. Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία (30%)
4. Εμπειρία σε σχετικά ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα (30%)
5. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας (+ 5 βαθμοί)
6. Ύπαρξη δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (+ 5 βαθμοί)
7. Ύπαρξη διδακτορικού διπλώματος (+ 5 βαθμοί)

Τα κριτήρια με αριθμό 1-4 λαμβάνoυν μέγιστο βαθμό 10 και το κάθε ένα από αυτά πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στον βαθμό αυτό προστίθενται οι τυχόν βαθμοί των κριτηρίων 5-7. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής ή λαμβάνουν βαθμό μικρότερο του 5 στα ως άνω κριτήρια 3-4 δεν αξιολογούνται περαιτέρω.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από Επιτροπή που θα συγκροτήσει ειδικά για το σκοπό αυτό το ΣΑΣΘ. Θα καταταγούν ανάλογα με τα συγκριτικά προσόντα τους στις ως άνω κατηγορίες επιστημονικών συνεργατών. Εν συνεχεία, και ανάλογα με τις ανάγκες του ΣΑΣΘ θα κληθούν σε συνέντευξη. Η συνέντευξη θα βαθμολογηθεί με άριστα τα 30 μόρια. Τα μόρια της συνέντευξης θα προστεθούν στα συνολικά μόρια των παραπάνω κριτηρίων και θα προκύψει η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για κάθε μία θέση ανά κατηγορία

Οι επιλεγέντες με την ως άνω διαδικασία θα μπορούν εν συνεχεία να κληθούν από το ΣΑΣΘ, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου (κατηγορίες Α-Γ) διάρκειας ανάλογης με τις απαιτήσεις της θέσης που καλούνται να καλύψουν και αμοιβής ανάλογης με τα προσόντα τους. Σημειώνεται ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για μία κατηγορία.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΑΣΘΛήψη
Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican