Συνεργασία ΣΕΣ – Δικηγορικής Εταιρίας για υποστήριξη Συλλογικών αιτημάτων

1ο Γνωμοδοτικό Σημείωμα με αντικείμενο «Έρευνα με καταγραφή πινακίδων οχημάτων και προσωπικά δεδομένα»

Ο ΣΕΣ στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης των μελών του και δεδομένων των σημαντικών νομικής φύσης ζητημάτων που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι, ξεκινά συνεργασία με δικηγορική εταιρία (ΚΡΕΜΑΛΗΣ – Δικηγορική Εταιρία) με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών για θέματα που απασχολούν συλλογικά τα  μέλη του. 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίζεται αφορά το παρακάτω ερώτημα:

Eαν η έρευνα μετακινήσεων και στάθμευσης των οχημάτων με την μέθοδο καταγραφής πινακίδας των οχημάτων είναι συμβατή με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων”.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ανάδειξης του σχετικού προβλήματος από  μέλη  του ΣΕΣ και μελετητικά γραφεία , συντάχθηκε από την συνεργαζόμενη δικηγορική εταιρεία το πρώτο  γνωμοδοτικό σημείωμα που αφορά στο ερώτημα.

Όσα ταμιακώς ενήμερα μέλη ενδιαφέρονται να λάβουν το εν λόγω γνωμοδοτικό σημείωμα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του ΣΕΣ, τηλ. 210 3640604, secretary@ses.gr

Επίσης παρακαλούνται τα μέλη μας να μας γνωστοποιήσουν επαγγελματικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά και απαιτούν  την παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του το ΔΣ του ΣΕΣ θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε όσα περισσότερα αιτήματα μπορεί μέσω της συνεργασίας του

Promo Video ΣΕΣ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / ΥΠΕΝ / ΚΕΔΕ


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020 – ΣΕΣ / Interamerican