Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Σε συνέχεια του ν. 4710/2020 που αφορά την «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», δημοσιεύτηκαν «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.»

Όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα έγγραφα, η ειδικότητα του Συγκοινωνιολόγου προδιαγράφεται εμφανώς:

Για τον σκοπό αυτό η στελέχωση της Ομάδας Έργου του υποψηφίου αναδόχου δύναται ενδεικτικά να αποτελείται από τις κάτωθι ειδικότητες:

α) Χωροτάκτη/Πολεοδόμο ή Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό,

β) Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό,

γ) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό,

δ) Ειδικό Επιστήμονα Ανώτατης Σχολής με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών,

ε) Οικονομολόγο,

και κατ’ ελάχιστον από δύο (2) εκ των τριών (3) πρώτων ανωτέρω ειδικοτήτων (α’ – γ’).

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.