Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής (από ΟΤΑ) στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»

Επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τεχνική έκθεση.